Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

Trifecta Udvarház, Tállya

https://trifecta.hu

Hatályos: 2020. augusztus 10. napjától

A TRIFECTA WINES Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett Trifecta Udvarház (3907 Tállya, Rákóczi út 25-27., a továbbiakban: Udvarház), valamint a https://trifecta.hu cím alatt elérhető honlap (a továbbiakban: Honlap) működési körében a jelen Adatvédelmi Tájékoztató útján tájékoztatja a Honlap látogatóit, valamint az Udvarház vendégeit (a továbbiakban együttesen: Érintett) szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységéről, az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, adatfeldolgozók igénybevételéről, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a https://trifecta.hu  cím alatt az Adatkezelő honlapján, valamint az Udvarház recepcióján mindig naprakészen elérhető.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be.); 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.);
2000. évi C. törvény
a számvitelről (Számv. tv.);

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmának módosítására, melyek eredményeként bekövetkezett változásokról előzetesen értesíti az érintetteket.

Az adatkezelő adatai:

TRIFECTA WINES Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1113 Budapest, Tas vezér utca 20. 4. em. 1. cégjegyzékszám: 0109282836
adószám: 25570438
-2-43
képviseli: Táborosi János Pál ügyvezető

e-mail: recepcio@trifecta.hu weboldal: https://trifecta.hu

2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval érintett adatkezelési tevékenységek elsődlegesen szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történnek, és az érintett önkéntes hozzájárulásán, adatkezelő jogos érdekéből, valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért, pontosságáért és időszerűségéért tekintettel arra, hogy azokat nem az Adatkezelő adja meg az adatközlő személyek felelősek. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.

Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt foglalásokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet a Honlapon keresztül Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta.

Adatkezelő felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem csak saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége a további érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat más részére kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott okból adja át további adatkezelés céljából.

3. EGYES ADATKEZELÉSEK
3.1. ADATEZELÉS A TRIFECTABORHOTEL.HU HONLAPON
3.1.1. A HONLAP MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS

A trifectaborhotel.hu honlapra érkező felhasználók egyes technikai jellegű adatai foglalástól függetlenül is automatikusan naplózásra kerülnek a tárhelyszolgáltató szerverén. Ilyen technikai jellegű adatok az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelés célja: a honlap technikai üzemeltetése, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása az oldal megfelelő működése céljából.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása Érintettek köre: a honlap valamennyi látogatója

Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.

Adatkezelés időtartama: 1 hét

Adatfeldolgozó:

Név: Viacom Informatika Kft. Székhely: 2225 Üllő, Gyár u. 8. Telefon: 06 1 348 5000 E-mail:info@viacomkft.hu Weboldal: https://viacomkft.hu

3.1.2. COOKIE KEZELÉS

Cookie-k engedélyezése esetén a honlap megtekintésével kis méretű adatcsomagok kerülnek a felhasználó számítógépén elhelyezésre. A cookiek célja, hogy az oldal felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokkal.

Mindemellett amennyiben a felhasználó nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt az általa használt böngésző beállításaiban letilthatja.

A Honlapon az alábbi szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Szolgáltató

trifecta.hu

trifecta.hu

trifecta.hu

Cookie neve

redux_blast

_at.hist.#

__atuvc

Adatkezelés célja

Weboldal kezelése

Használati előzmények

Megosztási statisztika

Időtartama

2 nap

látogatás ideje

1 év

trifecta.hu

trifecta.hu

trifecta.hu

trifecta.hu

trifecta.hu

addthis.com

addthis.com

addthis.com

Google

__atuvs Megosztási statisztika

_at.cww Megosztás elősegítése

at-lojson-cache-# Megosztás elősegítése

at-rand Megosztás elősegítése

Balance7_ID Oldal használata

uvc Megosztási statisztika

xtc Megosztások rögzítése

loc Megosztási lokációk

_ga Felhasználók megkülönböztetése

1 nap

látogatás ideje

látogatás ideje

látogatás ideje

látogatás ideje

1év

1év

1 év

2 év

Google _gat Analitika 1 nap

Google _gid Felhasználók megkülönböztetése 1 nap

3.1.2.1. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS

Adatkezelő reklámtevékenysége során a Google AdWords szolgáltatást használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.

Amikor Felhasználó a Honlapot egy Googlehirdetés által éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a Honlap egyes oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookiek segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyaninformációkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

3.1.2.2. GOOGLE ANALYTICS

Adatkezelő webelemzés valamint statisztika kezelés céljából a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics cookiek segítségével elősegíti a Honlap használatának elemzését, valamint a honlap aktivitásával összefüggő jelentések készítését.

A Google Analytics használata során a Felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Honlap nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

A https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu címen elérhető plugin telepítésével megakadályozhatja továbbá, hogy a Google a weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IPcímet is) kezelje.

A Google általi adatkezelésről a https://policies.google.com/?hl=hu címen kérhet bővebb tájékoztatást.

3.2. TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.2.1. KAPCSOLATFELVÉTEL (HONLAPON KERESZTÜL, E-MAIL VALAMINT TELEFON ÚTJÁNTÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS)

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő érintettek a Honlap Kapcsolat oldalán elhelyezett űrlapon keresztül, továbbá email valamint telefon útján kérhetnek további tájékoztatást Adatkezelőtől. Adatkezelő az érintett kérdéseit az információkéréssel megegyező úton válaszolja meg. Az érintett az adatkezelés céljával összhangban önkéntesen járul hozzá ahhoz, hogy amennyiben a kapcsolatfelvétel során személyes adatait is Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a kérdések megválaszolása vagy pontosítása érdekében. A Honlapon keresztül megadott adatok e-mail útján jutnak el Adatkezelő részére.

Adatkezelés célja: információkérés, tájékoztatás, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása;

Érintettek köre: Adatkezelővel információkérés céljából kapcsolatba lépő természetes személyek

Kezelt adatok köre:

Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén név, e-mail cím, üzenet
– E-mail valamint telefon útján történő tájékoztatás esetén a megkeresés során önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 2 évig 3.2.2. HÍRLEVÉLKÜLDÉS

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Érintett a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az üzenetek küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet.

A hírlevélről történő leiratkozás valamint az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja biztosítani hírlevelek küldését az érintett részére.

A hírlevélküldéshez szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő által adatfeldolgozóként igénybe vett hírlevélszolgáltató valamint marketing ügynökség részére, melyek a fenti alapelvek tiszteletben tartásával járnak el adatkezelésük során.

Adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, stb.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó természetes személyek

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: a hírlevélre történő feliratkozástól az érintett kérésére történő törlésig (hírlevélről történő leiratkozásig)

Adatfeldolgozók:

Rocket Science Group LLC

Brandera & Co. Kft.  

3.2.3. KÖZÖSSEGI OLDALAK
Adatkezelés célja: az Udvarház, valamint a Honlap egyes tartalmi elemeinek, Adatkezelő szolgáltatásainak, ajánlatainak népszerűsítése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: valamely közösségi oldalon keresztül Adatkezelővel kapcsolatot teremtő természetes személyek

Kezelt adatok köre: az érintett közösségi oldalon regisztrált neve, felhasználóneve, profilképe és további nyilvánosan elérhető személyes adatai

Adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldal szabályainak megfelelően

3.3. SZERZŐDÉSES PARTNEREK

Adatkezelő üzleti partnereivel kötött szerződéseihez kapcsolódóan az alábbiak szerint kezeli azon természetes személyek személyes adatait, akik a szerződésekben kapcsolattartóként kerültek kijelölésre.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás szerződéses partnerekkel

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés

Érintettek köre: szerződéses partner által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett kapcsolattartói minőségének fennállását követő legfeljebb 5 évig

3.4. SZÁLLÁSFOGLALÁS

A szálláshelyre történő szállásfoglalásra interneten keresztül, továbbá telefonon, valamint személyesen nyílik lehetőségük az érintetteknek.

Amennyiben az érintett nem az Udvarház valamely közvetlen elérhetőségén keresztül foglal szállást, hanem harmadik fél által nyújtott ügynöki szolgáltatás igénybevételével (pl. Szallas.hu; Booking.com; Utisugo.hu; Tourinform Tokaj; egyéb utazási iroda), akkor a kért adatok köre, valamint az adatkezelés módja eltérhet a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaktól. Ebben az esetben a harmadik fél önálló adatkezelőnek minősül, akinek adatkezelési tevékenységéért Adatkezelő nem vállal felelősséget.

3.4.1. ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁS

Online úton történő szállásfoglalás esetén az Udvarház honlapjának Szobák menüpontja alatt, a Szobafoglalás gombra kattintva az érintett átirányításra kerül Adatfeldolgozó online foglalási rendszerének felületére.

Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok rögzítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés

Érintettek köre: a szállásfoglalás során eljáró személy

Kezelt adatok köre:

teljes név; cím; telefonszám; email cím; megjegyzés;
érkezés napja; távozás napja; felnőtt vendégek száma; gyermek vendégek száma;

Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje az adott jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart

(Ptk. 6:22. § általános elévülési idő 5 év), kivéve, amennyiben az igényérvényesítés valószínűsíthetősége miatt ennél hosszabb idő szükséges/lehetséges

Adatfeldolgozó:

thePass Kft.

3.4.2. SZÁLLÁSFOGLALÁS TELEFONON, SZEMÉLYESEN

Telefonon keresztül, valamint személyesen történő szállásfoglalás esetén az adatkezelés rendje megegyezik az Udvarház online felületén leadott foglalás során végzett adatkezeléssel.

3.5. BEJELENTŐLAP

Valamennyi vendég az előzetes foglalást követően, a szállásra történő megérkezésekor bejelentőlapot tölt ki, és egyúttal elfogadja, hogy Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, az illetékes hatóság felé az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a vendég beazonosítása, és esetlegesen igényérvényesítés céljából kezelje.

Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok rögzítése, jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (1990. évi C. tv. a helyi adókról; 2000. évi C. törvény a számvitelről)

Érintettek köre: az Udvarház valamennyi szállóvendége
Kezelt adatok köre: szobaszám; név; állampolgárság; cím; születési idő; email cím; számlázási

név és cím; személyiigazolványszám; aláírás

Adatkezelés időtartama: az adott jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (Ptk. 6:22. § általános elévülési idő 5 év), kivéve, amennyiben az igényérvényesítés valószínűsíthetősége miatt ennél hosszabb idő szükséges/lehetséges.

A kiállított számlák megőrzési ideje, valamint a számlán szereplő, a számviteli törvény által meghatározott adatok kezelési ideje 8 év.

3.6. EGYEDI IGÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Előfordulhat, hogy a vendégek egyedi igényeinek teljesítéséhez, egyes többletszolgáltatások, felajánlott programok igénybevételéhez további személyes adatok megadására van szükség, ilyen esetekben Adatkezelő az érintett kérésére az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatást nyújt az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, módjáról. Az adatkezelés időtartama ezen esetekben a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adott jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart. A hatályos Polgári Törvénykönyv 6:22. § szerinti általános elévülési idő 5 év.

3.7. KAMERÁS MEGFIGYELŐÉS RÖGZÍTŐRENDSZER

Az Udvarház területén kamerás megfigyelőrendszer üzemel, mely hatósugara az alábbi területekre és helyiségekre terjed ki:

1. Kültéri kamerák, melyek az Udvarház külső bejáratainak, homlokzatainak, a pergola, valamint a parkoló megfigyelésére irányulnak.

2. Beltéri kamerák, melyek a vendégek számára nyitva álló közös terek megfigyelésére irányulnak (borozó, kávézó).

Adatkezelés célja: vagyonvédelem, személyvédelem, balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Érintettek köre: a megfigyelőrendszer hatósugarában tartózkodó személyek Kezelt adatok köre: képmás

Adatkezelés időtartama: a 2005. évi CXXXIII. tv. 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap)

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételek az Udvarház épületében található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett, elzárt szekrényben kerülnek tárolásra, így biztosított, hogy a felvételekhez illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Hozzáférés a felvételekhez: a felvételek megtekintésére az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalója, valamint az ügyvezető jogosult, a felvételek biztonsági másolatának rögzítésére pedig az adatvédelmi tájékoztató jelen pontjában megjelölt adatfeldolgozó jogosult.

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse a felvételt.

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adatfeldolgozó:

SILENT NIGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a)pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése

Érdekmérlegelési teszt:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő adatkezelésre vonatkozóan Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett el, mely teszt alapján egyaránt megvizsgálta és súlyozta az adatkezelői és az érintetti oldalon fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat.

Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy az Adatkezelőnek jogszerű, és kifejezetten az adatvédelmi rendelkezésekből következő érdeke fűződik ahhoz, hogy a kamerákkal megfigyelt vagyontárgyak védelmét, valamint Adatkezelő tulajdonát és munkavállalóinak egészségét, testi épségét sértő, illetve veszélyeztető cselekményeket Adatkezelő észlelje, felderítse, és a jogsértéseket egy esetleges hatósági, bírósági eljárás során bizonyítani tudja.

Az érintett magánszférájára az adatkezelés nincs hatással, mivel általános esetben (ha az érintett nem valósít meg jogellenes cselekményt) az érintettet sem az Adatkezelő, sem harmadik fél nem azonosítja a kezelt adatok felhasználásával. Mivel az adatkezelés az

Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján jogszerűen kezelhetők.

4. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Tárhelyszolgáltatás:
Név: Viacom Informatika Kft. Székhely: 2225 Üllő, Gyár u. 8. Telefon: 06 1 348 5000 E-mail:info@viacomkft.hu Weboldal: viacomkft.hu

Szállásfoglalási rendszer:
Név: thePass Kft.
Székhely: 1061 Budapest, Király utca 30-32. A. ép. 105. Weboldal: sabeeapp.com

Hírlevélküldés:
Név: Rocket Science Group LLC
Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308 USA Weboldal: mailchimp.com

Név: Brandera & Co. Kft, Horváth Erika
Székhely: 7635 Pécs Szurdok dűlő 3. 1.

Könyvelés:
Név: B.Y Ecoline Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhely: 1034 Budapest, Viador u. 22.
Weboldal: byecoline.hu

Kamerás megfigyelőrendszer:
Név: SILENT NIGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1154 Budapest, Kis Rákos u. 148. Weboldal: silentnight.hu

Webanalitika, reklámtevékenység, közösségi média:
Név: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA Weboldal: google.com

Név: Facebook Ireland Ltd.
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin D2 IRELAND Weboldal: facebook.com ; instagram.com

Név: Twitter Inc.
Székhely: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103 USA Weboldal: twitter.com

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez Adatkezelő további adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő további adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja az érintetteket a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról.

Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségéhez igazodóan olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. Adatkezelő az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújttájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte, vagy a jövőben közli, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett joga és kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása és az érintett személyének beazonosítását követően, a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést Adatkezelő haladéktalanul végrehajtja, és erről érintettet tájékoztatja.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

  • –  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte
  • –  visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • –  tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  • –  a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte.A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség, az érintett nem kérheti adatai törlését.Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

  • –  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságánakellenőrzését;
  • –  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azokfelhasználásának korlátozását;
  • –  Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de azérintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez; vagy
  • –  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamravonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.Az adathordozhatósághoz való jogAz érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 30 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban jogosult megtagadni az Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.Tiltakozáshoz való jogAz érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.Eljárási szabályokAdatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Panasz az Adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy az adatvédelmi tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy azt jelezheti Adatkezelő alábbi elérhetőségein:

TRIFECTA WINES Korlátolt Felelősségű Társaság
Levelezési cím: 1113 Budapest, Tas vezér utca 20. 4. em. 1. E-mail cím: recepcio@trifecta.hu

Adatkezelő az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol és a panaszolt tevékenységet indokoltság esetén orvosolja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2020. augusztus 10. napján lép hatályba.