Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Trifecta Udvarház, Tállya

https://trifecta.hu

Hatályos: 2020. augusztus 10 napjától

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

TRIFECTA WINES Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1113 Budapest, Tas vezér utca 20. 4. em. 1. cégjegyzékszám: 01-09-282836
adószám: 25570438-2-43
képviseli: Táborosi János Pál ügyvezető recepcio@trifecta.hu
weboldal: https://trifecta.hu

2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen “Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által működtetett Trifecta Udvarház szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.

Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. SZERZŐDŐ FÉL

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A FOGLALÁS MÓDJA, MÓDOSÍTÁSA

A Szerződés a Vendég által Szolgáltató online foglalási rendszerén (https://trifecta.hu/szobakfoglalas/) keresztül leadott foglalásának a Szolgáltató e- mail útján történő visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A szállásszolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállodát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. A szállásszolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A lemondási feltételek az ártípus szerint változhatnak. A vonatkozó, pontos lemondási feltételek a foglalási felületen az adott ártípus mellett találhatóak, a feltételek linkre kattintva.

A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

6. ÁRAK

A Szolgáltató által működtetett szálláshely szobaárai a https://trifecta.hu/szobakfoglalas/  oldalon érhetőek el. Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adótörvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

Az árak szoba/éj és nem személyekre értendőek.

Pótágy ára: 10 000 Ft

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a https://trifecta.hu/ weboldalon kerülnek meghirdetésre.

7. GYERMEKEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY

Gyermek 4 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben a szülővel egy szobában tartózkodik.

8. FIZETÉS MÓDJA

Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyről történő távozást megelőzően tart igényt.

Fizetési módok:

Készpénz személyesen a szálláshelyen
Bankkártya
személyesen a szálláshelyen
Átutalás
Szolgáltató által kiállított díjbekérő vagy számla alapján

9. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A szobákat vendégeink érkezésük napján 14 órától tudják elfoglalni, és elutazásuk napján 11 óráig szolgálja kényelmüket.

Bejelentkezés 14:00 és 20:00 között Kijelentkezés 11:00 előtt

Korábbi érkezés, illetve későbbi elutazás iránti igényüket kérjük előzetesen jelezzék Szolgáltató részére.

Hétvégén csak 2 éjszakás foglalás lehetséges.

Az árak szoba/éj és nem személyekre értendőek.

Pótágy ára: 10 000 Ft

A privát elektromos autó töltőállomás kizárólag a szállóvendégek és borvásárlók részére áll rendelkezésére.

10. HÁZIÁLLATOK

A Szolgáltató szálláshelyén kisállatok elszállásolása kérésre, esetleges felár ellenében lehetséges. A részletes feltételekről történő tájékoztatás érdekében kérjük előzetesen vegye fel Szolgáltatóval a kapcsolatot.

A Vendég teljeskörűen felelős a háziállat által okozott károkért.

11. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE

Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

  • –  a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
  • –  a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

a Vendég fertőző betegségben szenved.
a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

Amennyiben a felek közötti Szerződés “vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. ELHELYEZÉSI GARANCIA

Amennyiben Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

Amennyiben Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI

A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI

A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a jelen ÁSZF 8. pontjában meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli. A szálláshely szaunája gyermekek számára egészségügyi okokból nem látogatható, a gyermekek felügyelete ebben a vonatkozásban a szülök felelőssége.

15. A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

17. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE

A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardek szerint teljesíteni, továbbá a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

18. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szálláshely wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a vízközeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálláshely felelősséget nem vállal.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi eljáráshoz szükséges.

Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja.

A szálláshely egyéb területein hagyott értéktárgyakért Szolgáltató felelősségét kizárja.

19. VIS MAIOR

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

20. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS

A Szolgáltató panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján és a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint jár el.

Panaszát a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:
Postai úton: a TRIFECTA WINES Kft., 1113 Budapest, Tas vezér utca 20. 4. em. 1. E-mail útján: recepcio@trifecta.hu

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles haladéktalanul megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Az írásbeli panaszt Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

Szolgáltató a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel, békés úton, szükség esetén mediáció törekszenek megoldani.

Amennyiben a Vendég által tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatók, továbbá a Vendég részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Vendég jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

Online Vitarendezési Platform

A fogyasztónak minősülő Lakossági Vásárló és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

Békéltető testület

A szolgáltatás minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztónak minősülő Vendég eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kisés középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon/Fax: +3614882131; +3614882186
Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben Vendég a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

21. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Felek között létrejött szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A Szolgáltató és a Szerződő fél között jogviszony akkor jön létre, ha a Szerződő fél a foglalását véglegesítette, illetve ennek keretében a Szerződő fél a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit elfogadta, és a Szerződő fél részére a Szolgáltató a foglalást elektronikus úton visszaigazolta.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szerződő fél számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzététel napján lép hatályba.

A jelen Általános Szerződési Feltételek határozatlan időre szól és a közzétételének napjától hatályos.